Vier schoolbesturen in Drachten bundelen krachten voor Speciaal Onderwijs

DRACHTEN – Samen werken aan een kansrijke toekomst. Onder dat motto tekenden vier schoolbesturen voor speciaal (basis)onderwijs in Drachten op woensdag 28 februari 2016 het convenant Samen Kansrijk. De vier schoolbesturen (OPO Furore, RENN4, PCBO Smallingerland en SO Fryslân) werken samen om zo hun expertise en krachten te bundelen om iedere leerling met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte een rijk aanbod aan onderwijs op maat te kunnen bieden. Ook de gemeente Smallingerland, als lokale overheid verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting, heeft het convenant ondertekend. Hiermee is de volgende stap gezet in deze unieke samenwerking.

“Om ieder kind uit onze regio die niet binnen het regulier onderwijs opgevangen kan worden een passende plek te geven, willen we onze krachten bundelen”, legt Bas van Loo van PCBO Smallingerland uit. “Het convenant is een grote mijlpaal van onze gezamenlijke missie om onderwijs en begeleiding enerzijds zo dichtbij mogelijk te organiseren en anderzijds de noodzakelijke expertise te borgen.”

“Samen Kansrijk is een uniek samenwerkingsproject tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs in Drachten”, knikt Geert Diever van SO-Fryslân. “Het project zorgt ervoor dat we de talenten van kinderen met een speciale ondersteuningsvraag straks ten volle benutten. De kinderen staan centraal, daar gaat het om. Maar ook de continue ontwikkeling van medewerkers en specialisten is belangrijk. Samen Kansrijk is vernieuwend en biedt daardoor prachtige kansen voor alle betrokkenen.”

Naast samenwerking op bestuursniveau en onderwijskundige inhoud willen de vier scholen (SBO It Heechhôf, SBO Sjalom, Kleurryk en SO de Zwaai) zich ook samen gaan vestigen op een nader te bepalen locatie in de gemeente. Deze concentratie van voorzieningen op één nieuwbouwlocatie moet versterking van de inhoudelijke samenwerking, efficiënt gebruik van de ruimten en het inrichten van een expertisecentrum voor de reguliere scholen mogelijk maken.
Het samenwerken en samenwonen leidt uiteindelijk tot de vorming van één onderwijsorganisatie, waarbij de schotten tussen de afzonderlijke scholen wegvallen. Dat is onze wens. Leerlingen krijgen dan het onderwijs en de structuur die ze nodig hebben”, zegt Leendert de Boom van RENN4.

Bij de realisatie van het nieuwe complex worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. “Samen Kansrijk streeft naar een zeer duurzaam schoolgebouw”, benadrukt Teunis Wagenaar, van OPO Furore. “Zo bouwen we voor de toekomst.”